การเปิดกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” ปี 2566 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การเปิดกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” ปี 2566 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ………….กิจกรรมพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบประจำปี 2566 ณ ห้อง Studio กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 .กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” ปี 2566 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานในพิธี …

การเปิดกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” ปี 2566 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Read More »