หลักสูตร 06 : การบริหารสินค้าคงคลังและ โลจิสติกส์ค้าส่งค้าปลีก

รายละเอียดเนื้อหา

เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์ค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ อาทิ

  • ไขความลับตัวช่วยทำให้ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่าย
  • เทคนิคบริหารยังไง ให้เปลี่ยนสต็อกสินค้าคงค้างเป็นสินค้าหมุนเวียน
  • วิธีบริหารการขนส่งและคลังสินค้าอย่างไร ให้เกิดต้นทุนการสูญเสียน้อยที่สุด
  • ถอดแบบเรียนรู้จากกรณีศึกษาบริษัทชั้นนำระดับโลก

  รายละเอียดการเรียน

  วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
  เวลา : 13.00 – 16.00 น. (3 ชม.)
  รูปแบบการเรียน : Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

  รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ

  ดร.มณิสรา บารมีชัย และคณะ
  การออกแบบและการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง คลังสินค้าและการกระจายสินค้า การออกแบบระบบโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์, กลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม การบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดหาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคนิค Lean ในการลดต้นทุนธุรกิจ, Data Analytic และ การพัฒนา Business Dashboard การประยุกต์ใช้ Optimization Model ในการบริหารจัดการธุรกิจ

  Scroll to Top