” พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปรกอบการที่มีผลการพัฒนายอดเยี่ยม (High Performance) กิจกรรมพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น สู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ ประจำปี 2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

รวมรูปถ่ายวันมอบเกียรติบัตร

Scroll to Top