กิจกรรม “สร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาดูงานร้านค้าต้นแบบ” ณ ตั้งงี่สุ่น ซูเปอร์สโตร์ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566

……………กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ ปี 2566 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม “สร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้” และ “ศึกษาดูงานร้านค้าต้นแบบ” ณ ตั้งงี่สุ่น ซูเปอร์สโตร์ จังหวัดอุดรธานี ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงพบกับผู้บริหารของตั้งงี่สุ่น “คุณมิลินทร์ วีระรัตนโรจน์” ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาร้านค้า สู่การเป็นร้านค้าต้นแบบและวิธีการบริหาร เพื่อครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนาน

Scroll to Top