การเปิดกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” ปี 2566 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

………….กิจกรรมพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบประจำปี 2566 ณ ห้อง Studio กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” ปี 2566 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า และ ศ.ดร. นิตยา วงศ์ธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดค้าปลีกจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้อง Studio ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Scroll to Top