กิจกรรมพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น สู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ

ภายใต้โครงการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการโชวห่วยไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นให้เข้มแข็งและแข่งขันได้มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ได้ดำเนินกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและสร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “กิจกรรมพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น สู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” มีเป้าหมาย      เพื่อพัฒนายกระดับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นในระดับจังหวัดและอำเภอใน 4 ภูมิภาค : เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้ ให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานของกรมฯ จนเป็น “ร้านค้าต้นแบบ” โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

……………..(1) การเสริมสร้างองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ การศึกษาดูงานจากร้านค้ารุ่นพี่ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกจากทั้ง 4 ภูมิภาค

……………..(2) การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำคำแนะนำรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ จากการลงพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสม

……………..ทั้งนี้ ร้านค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการพัฒนาจะเป็น “ร้านค้าต้นแบบ” ที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยพัฒนาร้านค้าปลีกในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป


Scroll to Top