[smartslider3 slider=”2″]

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม “พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีผลการพัฒนายอดเยี่ยม (High Performance)
ภาพกิจกรรม

” พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปรกอบการที่มีผลการพัฒนายอดเยี่ยม…

กิจกรรม “สร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาดูงานร้านค้าต้นแบบ” ณ ตั้งงี่สุ่น ซูเปอร์สโตร์ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566
ภาพกิจกรรม

กิจกรรม “สร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาดูงานร้านค้าต้นแบบ”…

การเปิดกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” ปี 2566 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ภาพกิจกรรม

การเปิดกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ”…

หลักสูตร

“แสดงความยินดีกับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาเป็นร้านค้าต้นแบบ ปี 2566”
ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรด้วยตนเองได้ที่นี่

กิจกรรม

“กิจกรรมพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ”

ภายใต้โครงการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการโชวห่วยไทย
ประจำปีงบประมาณ 2566

Scroll to Top